Kilnasoolagh Parish Church

Date: 20/05/2018

Time: 11.30am

Location: Kilnasoolagh Church Newmarket-on-Fergus

Kilnasoolagh

Whit Sunday – Morning Prayer

Leader Mr Stephan Fletcher

Kilnasoolagh Parish Church