Kilnasoolagh Parish Church

Date: 07/01/2019

Kilnasoolagh

Epiphany 1 – Holy Communion

Leader – The Very Rev. Maurice Sirr

January 13th. 2019 at 11.30am

Kilnasoolagh Parish Church