Kilnasoolagh Parish Church

Date: 17/01/2019

Kilnasoolagh

Epiphany 2 – Morning Prayer

Leader – Mr Ekki Wurm

11.30am.  20th. January 2019

Kilnasoolagh Newmarket-on-Fergus

Kilnasoolagh Parish Church