Kilnasoolagh Parish Church

Date: 01/05/2019

Kilnasoolagh

5th. May 2019 – Easter 3

Morning Prayer – Leader Mr. Ekki Wurm

Kilnasoolagh Church Newmarket-on-Fergus

Kilnasoolagh Parish Church